Winkelwagen U heeft 0 artikelen in uw mandje
Login | Uitloggen
Account gegevens

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hatsjiekidee “hoed je bij haarverlies”

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Hatsjiekidee

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Dag: kalenderdag;

8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam:                  Hatsjiekidee “hoed je bij haarverlies”

en “een keur in je stijl en kleur”

Adres:                   Ninaber van Eijbenlaan 3, 3972 GT  Driebergen-Rijsenburg

Telefoon:             0343-533893/ 06-40619149

Emailadres:          info@hatsjiekidee.nl/ mail@hatsjiekidee.nl

KvK-nummer:       30201675

BTW id.nr:             NL0018189949

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hatsjiekidee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hatsjiekidee en consument. Met het doen van een bestelling accepteert u deze voorwaarden. Hatsjiekidee gaat soepel om met deze voorwaarden, maar u kunt daar nooit enig recht aan ontlenen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De producten worden beschreven en in beeld weergegeven. Hatsjiekidee stelt alles in het werk om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hatsjiekidee niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hatsjiekidee daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Hatsjiekidee kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Hatsjiekidee zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

a.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan (zie website en schriftelijke info)

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht (zie website retour zenden).

c.     Informatie over service en garanties.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en– indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Hatsjiekidee verstrekte voorwaarden. Dat zijn de volgende:

  • De artikelen worden weer netjes opgevouwen en zorgvuldig verpakt.
  • De artikelen bevatten geen vlekken (denk aan make-up), haren, luchtjes (van dieren, rook of parfum en dergelijke).
  • De artikelen zijn ongebruikt (passen mag natuurlijk wel) en er zijn geen veranderingen aan aangebracht.
  • Het pakket wordt voldoende gefrankeerd teruggestuurd met de originele pakbon erin. De kosten voor een retourzending liggen bij de klant. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.
  • Als u (een gedeelte van) uw bestelling terug wilt sturen, stuur dan eerst even een mailtje waarin u vermeldt dat u het een en ander terug gaat sturen. Een reden daarvoor hoeft u echt niet te vermelden. Het mag natuurlijk wel!

Het adres voor retourzendingen is: Hatsjiekidee "hoed je bij haarverlies", Ninaber van Eijbenlaan 3, 3972 GT  Driebergen

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van kleur- en/of stijladviezen

1.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich telefonisch of per mail richten tot Hatsjiekidee.

 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Minus €1,00 verzendkosten.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de consument aanpassingen wenst aan de door hem bestelde artikelen of maatwerk laat maken kan deze geen beroep doen op het herroepingsrecht, omdat de aangebrachte/ uitgevoerde specificaties persoonlijk voor de consument vervaardigd zijn. Hatsjiekidee streeft wel naar het gezamenlijk zoeken van een passende alternatieve oplossing van gelijke waarde.

 

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland zijn € 1,00

3.     Hatsjiekidee behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Indien de prijswijziging zich voordoet nadat de consument een bestelling gedaan heeft kan deze binnen 7 werkdagen na het doen van de bestelling afzien van de bestelling.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     Hatsjiekidee staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     Hatsjiekidee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hatsjiekidee kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Middels mail of per telefoon zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     Indien u uw artikelen wenst te retourneren kunt u op de site onder het kopje informatie tabblad FAQ' s zien waaraan uw retourzending moet voldoen. Zie ook hierboven in artikel 6a.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

 

Volgende
0 items
Betalen

Aanbiedingen    |    Geavanceerd zoeken    |    Inloggen
Copyright © 2012 Powered by Innonet